(1)
บุญเต็ม ถ.; นิยมวัน อ. .; กองเมืองปัก จ. .; สุขศรีศิริวัชร จ. . ผลของกระบวนการเยี่ยมบ้านและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกลางในอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2022, 37, 519-529.