(1)
เทียบกลาง ก. .; จันทร ธ. .; เลิศอนันต์สิทธิ์ เ. . การศึกษาเพื่อหาความรุนแรงและปัจจัยที่มีผลต่อความรุนแรงของการติดเชื้อโควิด-19 ในผู้ป่วยมะเร็ง. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2022, 37, 599-607.