(1)
สื่อยรรยงศิริ ภ. อัตราการเสื่อมของไตในผู้ป่วยเบาหวานในกลุ่มคนไข้ที่มีฮีโมโกลบินผิดปกติชนิดอีอี และกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการใช้สมการประมาณการค่าระดับน้ำตาลสะสม. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2023, 38, 93-103.