(1)
เกษสุวรรณ ส. .; ลาวิณห์ น. .; รัตนานนท์ น. .; วงษาเนาว์ ส. .; โต๊ะซอ ส. .; คุ้มเพชร ท. . . การพัฒนารูปแบบการเยี่ยมบ้านเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชน. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2022, 37, 739-747.