(1)
ปุ๋ยสูงเนิน น. การลดลงของความชุกอัตราการเกิดทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยภายหลังการใช้แนวทางการดูแลใหม่ในหญิงตั้งครรภ์ที่โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2023, 38, 143-152.