(1)
บุญแก้ว ฐ. การศึกษาปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณศีรษะในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2023, 38, 229-236.