(1)
รัศมียูงทอง ป. .; สุวรรณวงษ์ ย.; พูลเพิ่ม ส.; แจ่มหอม ส. การพัฒนารูปแบบการจัดการเครือข่ายชุมชนเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านการสื่อสารความเสี่ยงสุขภาพของชุมชนรอยต่อชายขอบจังหวัดสระบุรี. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2023, 38, 187-199.