(1)
ภัทรวุฒิพร พ. การศึกษาความสมมาตรของขากรรไกรล่างในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ข้างเดียวที่ยังมีการเจริญเติบโต. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2023, 38, 289-295.