(1)
จิตวรรณรัตน์ น. การบูรณะฟันด้วยเรซินคอมโพสิตเพื่อปิดช่องสามเหลี่ยมสีดำระหว่างฟัน : รายงานผู้ป่วย. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2023, 38, 1-10.