(1)
เชาว์ไวย ส.; พลทิพย์ ก.; สืบสุนทร ว.; ชาประดิษฐ์ จ.; ต้นเกตุ ช. ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ระยะที่ 1-2. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2023, 38, 11-20.