(1)
แสงงาม ถ. .; จันทร์สม ป. .; บุรวงศ์ ส. .; ทองทรัพย์ ส. . .; ชัยยะเตชานนท์ ว. . .; ไชยมงคล ว. . .; จันทร์ดี ว. . .; บนขุนทด ป. . . ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2023, 38, 329-338.