(1)
กระจายกลาง ศ.; กะลีพัด ส.; ผลเจริญ ส. การพัฒนารูปแบบบริการพยาบาลช่องทางผ่านด่วน ในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่ได้รับการสวนหลอดเลือดหัวใจ. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2023, 38, 803-816.