(1)
เจียงจริยานนท์ พ. การศึกษาการเปลี่ยนสภาพของเซลล์มะเร็ง (Differentiation) ทางพยาธิวิทยา ของมะเร็งริมฝีปากชนิดมะเร็งเซลล์สความัส (Squamous Cell Carcinoma) ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2023, 38, 677-687.