สุขวนวัฒน์ว., เศาจวุฒิพงศ์ร., & ยมานันตกุลป. (2021). รูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายในสตรีตั้งครรภ์ : การทบทวนอย่างเป็นระบบ. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, 36(2), 375-389. ืบค้น จาก https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/251675