ใจซื่อด., คำศิริรักษ์ณ., & จันทะโคตรอ. (2021). ประสบการณ์การใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในชุมชน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, 36(2), 251-264. ืบค้น จาก https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/252827