โรจน์จรัสไพศาล ว. การทำนายภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำหลังผ่าตัดไทรอยด์ โดยใช้แนวโน้มของระดับแคลเซียมในเลือด. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 32, n. 2, p. 69–78, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/116878. Acesso em: 29 พ.ค. 2024.