สุขเลิศแล้ว ป. ความชุกของการเกิดความไม่สอดคล้องกันในการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันวิทยาและไวรัสวิทยาในผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัส ในโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 32, n. 2, p. 79–89, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/116882. Acesso em: 19 พ.ค. 2024.