บัณฑิตพานิชชา พ.; พลแสน น.; เหลืองขวัญ ส. การพัฒนาระบบการพยาบาลในการป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอด. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 32, n. 2, p. 131–144, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/116895. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.