ชยางศุ ส. ผลของการทำงานของไตในผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาทีโนโฟเวียร์ ติดตามเป็นเวลาสองปี. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 32, n. 1, p. 1–11, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/118113. Acesso em: 18 พ.ค. 2024.