พิพัฒน์เยาว์กุล เ. ผลลัพธ์หลังจากการเกิดกระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษา. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 32, n. 1, p. 21–32, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/118130. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.