แสงกล้า ผ. บทบรรณาธิการ. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 32, n. 1, p. (1), 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/118591. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.