เสาวรัจ ว. พัฒนาการตรวจวินิจฉัย α-thalassemia1 ด้วยเทคนิค Multiplex gap PCR. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 31, n. 3, p. 129–138, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/118973. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.