แสงศิริรักษ์ ส. ภาระการดูแลผู้ป่วยจิตเภทและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 31, n. 3, p. 139–148, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/118977. Acesso em: 27 พ.ค. 2024.