พหลภาคย์ เ. รายงานผู้ป่วย : ภาวะการทำงานบกพร่องของข่ายประสาทแขนหลังถูกฟ้าผ่า. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 31, n. 3, p. 163–172, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/119018. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.