พิพัฒน์เยาว์กุล เ. ผลลัพธ์หลังจากการเกิดกระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษา. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 31, n. 2, p. 71–83, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/119290. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.