หลอมประโคน ป. ไข้เลือดออกที่ได้รับการดูแลในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม (2556-2558). วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 31, n. 2, p. 85–97, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/119306. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.