พันธุลี พ. ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงพยาบาลบุรีรัมย์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 30, n. 3, p. 170–182, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/119678. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.