ทองทับ น. กรณีศึกษา : การพยาบาลผู้ป่วยเบาหวาน. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 30, n. 3, p. 191–202, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/119684. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.