รุจิศิรศานต์กุล อ. อัตราตายของผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะรุนแรง. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 30, n. 3, p. 203–211, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/119688. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.