แสงกล้า ผ. บรรณาธิการ. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 30, n. 1, p. (1), 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/120005. Acesso em: 19 พ.ค. 2024.