เตียประเสริฐ ล. ผลของการใช้เกณฑ์การให้เลือดต่ออัตราการให้เลือดในทารกแรกเกิดที่มีภาวะศีรษะน่วม. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 30, n. 1, p. 21–29, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/120024. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.