วิริยอุดมศิริ อ. การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักที่อายุ 24, 48 ชั่วโมงหลังคลอดสำหรับทำนาย ภาวะ breast feeding jaundice ในกลุ่มทารกแรกเกิดครบกำหนด. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 33, n. 1, p. 11–21, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/121519. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.