ดีพูน ศ.; ชัยมงคล ว. การพัฒนาคุณภาพงานอนามัยแม่และเด็กเพื่อลดความขัดแย้งทางการแพทย์ งานบริการสาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 33, n. 1, p. 23–36, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/121520. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.