กรองทอง ส.; กระจายกลาง ศ.; สุรศร น.; พรหมตวง ส. พัฒนารูปแบบบริการทางด่วนผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 33, n. 1, p. 45–60, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/121524. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.