เฮงสวัสดิ์ ก. การศึกษาระยะเวลาการเริ่มออกฤทธิ์ของยาชาในการระงับความรู้สึก โดยวิธีฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลังในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นเทียบกับสตรีตั้งครรภ์วัยเจริญพันธุ์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 29, n. 3, p. 113–121, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/122487. Acesso em: 27 พ.ค. 2024.