กิติโยดม ส. การศึกษาภาวะซักในสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษชนิดรุนแรง. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 29, n. 3, p. 129–138, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/122515. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.