เผื่อนงูเหลื่อม พ. ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะขาดออกซิเจนของทารกแรกเกิดในครรภ์ครบกำหนด ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 25, n. 3, p. 265–278, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/123994. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.