จิตร์ไทย ป. การรับเของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลบุรีรัมย์เกี่ยวกับประโยชน์ของข้อมูล ในใบ Anesthetic Record เพื่อนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 25, n. 3, p. 319–329, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/124001. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.