อัศวกุล อ. การตรวจคัดกรองพาหะธาลัสซีเมียชนิดฮีโมโกลบิน อี ในโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 25, n. 3, p. 359–367, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/124005. Acesso em: 29 พ.ค. 2024.