กิติโยดม ส.; สระแกทอง ม.; นอกขุนทด พ. การส่องกล้องไพรงมดลูกแบบผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา: ประสบการณ์ 4 ปี. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 29, n. 1, p. 41–50, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/127327. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.