พงศ์วัชชราภรณ์ เ. ผลการรักษาภาวะชักต่อเนื่องแบบเกร็งกระตุกในเด็ก. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 29, n. 2, p. 51–59, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/127594. Acesso em: 29 พ.ค. 2024.