ขันอาสา ป. การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการถ่ายภาพรังสีทรวงอกด้วยระบบการถ่ายภาพรังสีระบบฟิล์มและการถ่ายภาพรังสีระบบ CR. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 28, n. 2, p. 93–100, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/128588. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.