ทุ่นศิริ ก. การประเมินหลักสูตรการฝึกปฏิบัติการพยาบาลห้องคลอด โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 28, n. 2, p. 101–108, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/128591. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.