ศรีสุรินทร์ ว. ความชุกของผู้ที่มีไขมันชนิดแอลดีแอลต่ำและค่าคอเลสเตอรอลที่หักค่าไขมันชนิดเอชดีแอลออกแล้วต่ำในผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นฮีโมโกลบิน อี ในโรงพยาบาลสุรินทร์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 28, n. 1, p. 31–41, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/129206. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.