มิตรปราสาท พ. เปรียบเทียบการให้ออกซิเจนและไม่ให้ออกซิเจนในระยะที่ 2 ของการคลอด ต่อผลของ Blood Gas ในหลอดเลือดแดงของสายสะดือ. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 26, n. 1, p. 23–31, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/131151. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.