วิจักขณาลัญฉ์ ย. การผ่าตัดมดลูกฉุกเฉินหลังคลอดในมารดาที่คลอดบุตรทางช่องคลอด เปรียบเทียบกับมารดาที่ผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 26, n. 1, p. 48–59, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/131209. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.