อื่นสุวรรณ เ. อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงของการบาดเจ็บที่ศีรษะจากการคลอดในโรงพยาบาลบุรีรัมย์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 26, n. 1, p. 68–78, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/131217. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.