แสงทักษิณ ส. การศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง 2-step approach (See and Treat regime) กับ 3-step approach (Standard regime) ในคนไข้ที่มีผลการตรวจทางเซลวิทยาของปากมดลูกเป็นแบบมะเร็งระยะก่อนลุกลามขึ้นสูง (HSIL) ในโรงพยาบาลบุรีรัมย์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 26, n. 1, p. 79–86, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/131540. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.