ทุนเทพย์ พ. การพัฒนารูปแบบการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โรงพยาบาลสุรินทร์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 26, n. 2, p. 247–261, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/132974. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.