โอฬารวณิช ว. การตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิดด้วยเครื่องตรวจวัดเสียงสะท้อนจากหูชั้นใน (Otoacoustic Emission) ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 26, n. 2, p. 285–294, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/132988. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.